ลงทะเบียน
สมัครสมาชิก (register)


กรุณากรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบ 6 หลัก เช่น 001234
กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010
กรอกชื่อไม่ต้องเติมคำนำหน้า
/
/
เช่น 07 / 02 / 2520
กรอกอีเมล ตัวอย่างเช่น example@kku.ac.th , example@gmail.com
กำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน