คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
นายกสมาคม
-
-
chukam@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

น.ส. จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
อุปนายกสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายแดน แสนมี
นายทะเบียนสมาคม
-
-
dansan@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายศิริพร ศรีอุ่น
เลขานุการสมาคม
-
-
sirsee@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางศิรดา บุบผา
เหรัญญิกสมาคม
-
44328
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
กรรมการ
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
กรรมการ
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางอำไพ นวลมณี
กรรมการ
-
-
ampainu@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ
กรรมการ
-
-
-