คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
นายกสมาคม
-
-
wsuthi@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายบัญชา พระพล
อุปนายกสมาคม
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
นายทะเบียนสมาคม
-
-
kchura@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.วิภาพร วรหาญ
เลขานุการสมาคม
-
-
wipvor@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางศิรดา บุบผา
เหรัญญิกสมาคม
-
44328
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
กรรมการ
-
-
-

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
กรรมการ
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการ
-
-
msatit@kku.ac.th

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายวิศิษฏ์ บุญสุชาติ
กรรมการ
-
-
visit@kku.ac.th