บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานกรรมการ
-
-
wsuthi@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายบัญชา พระพล
รองประธานกรรมการคนที่ 2, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
bancph@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายแดน แสนมี
กรรมการและเหรัญญิก , กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.วิภาพร วรหาญ
กรรมการและเลขานุการ
-
-
wipvor@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
anthony@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้
-
-
kchura@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
montree@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
visit@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายศิริพร ศรีอุ่น
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
sirsee@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสกาวรัตน์ สุขโข
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
sakwratsu@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายปัญญา คนล้ำ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-