บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
รองประธานกรรมการคนที่ 2, กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการฝ่ายอำนวยการและเหรัญญิก
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายแดน แสนมี
กรรมการฝ่ายอำนวยการและเลขานุการ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
visit@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายศิริพร ศรีอุ่น
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสงวน หมื่นแก้ว
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางกิตติมา ตาซื่อ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายปัญญา คนล้ำ
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสถาพร พงษ์วิเศษ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-