คู่มือสมาชิก

 • สมาชิกสหกรณ์


  -  เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  -  ขอสมัครเป็นสมาชิก ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

   

  ประเภทสมาชิก

                  - สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐ พนักงานงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานราชการ ฯลฯ

                  - สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว

                  - สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 2 ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบประเภทที่ 1

   

  สิทธิของสมาชิกสามัญ

                  - เข้าร่วมประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนน เข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ (สมาชิกสมทบประเภทที่ 1, 2 เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น)

                  - สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

                  - ได้รับบริการทางธุรกิจ

                  - สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

                  - สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์

   หน้าที่ของสมาชิกสามัญ

                  - ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

                  - เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

                  - ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

                  - สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

                  - ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                  - สมาชิกทุกประเภท จะชำระค่าธรรมเนียม ท่านละ 300 บาท