ทําเนียบประธานสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
ดำรงตำแหน่งปี 2520

รศ. ดร.สมจิตร ยอดเศรณี
ดำรงตำแหน่งปี 2521 - 2522

รศ. สุภาพ ณ ณคร
ดำรงตำแหน่งปี 2526

รศ. ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข
ดำรงตำแหน่งปี 2527 - 2532

รศ. สุภาพ ณ ณคร
ดำรงตำแหน่งปี 2533

นายประหยัด เพียนอก
ดำรงตำแหน่งปี 2534 - 2535

ผศ.วัฒนา กาสังข์
ดำรงตำแหน่งปี 2536

นายสมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ดำรงตำแหน่งปี 2537 - 2538

นายประหยัด เพียนอก
ดำรงตำแหน่งปี 2539

นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
ดำรงตำแหน่งปี 2540

ดร.ช่อ วายุภักตร์
ดำรงตำแหน่งปี 2541 - 2542

นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
ดำรงตำแหน่งปี 2544 - 2545

นายประหยัด เพียนอก
ดำรงตำแหน่งปี 2546

นางบุบผา ชอบใช้
ดำรงตำแหน่งปี 2547

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ดำรงตำแหน่งปี 2548 - 2551

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ดำรงตำแหน่งปี 2552 - 2553

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ดำรงตำแหน่งปี 2554 - 2557

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ดำรงตำแหน่งปี 2558 - 2559

รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
ดำรงตำแหน่งปี 2561

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ดำรงตำแหน่งปี 2562 - 2563

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ดำรงตำแหน่งปี 2564 - 2565

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ดำรงตำแหน่งปี 2566 - ปัจจุบัน