บริการสินเชื่อ

 • การให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก มีดังนี้


  1. เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน ประกอบด้วย

  1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  1.2 เงินกู้เพื่อการศึกษา

  1.3 เงินกู้เพื่อสอบเขตรังวัดที่ดิน

  1.4 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  1.5 เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

  1.6 เงินกู้โครงการเอื้ออาทรแก่สมาชิก

   

  2. เงินกู้เพื่อสามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน, บุคคลค้ำประกัน, อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระผูกพันค้ำประกัน, พันธบัตรรัฐบาลค้ำประกัน

  3. เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ตนเองค้ำประกัน, หุ้นหรือ จำนำสิทธิในเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ค้ำประกัน

  4. เงินให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัย