บุคลากร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานกรรมการ
-
-
wsuthi@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายบัญชา พระพล
รองประธานกรรมการคนที่ 2, กรรมการฝ่ายอำนวยการ, กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
bancph@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
กรรมการและเหรัญญิก , กรรมการฝ่ายอำนวยการ
-
-
tchanp@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.วิภาพร วรหาญ
กรรมการและเลขานุการ
-
-
wipvor@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
anthony@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินการ

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้
-
-
kchura@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
montree@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายศิริพร ศรีอุ่น
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
sirsee@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
visit@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นางสกาวรัตน์ สุขโข
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
sakwratsu@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินการ

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
msatit@kku.ac.th

ผู้ตรวจสอบกิจการ

รศ.อัมพน ห่อนาค
ผู้ตรวจสอบกิจการ
-
-
-

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
-
-
-

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวมารศรี เตียสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
-
-
-

เจ้าหน้าที่

นางศิรดา บุบผา
ผู้จัดการ
-
44328
-

เจ้าหน้าที่

นางสุทธิกานต์ ธรรมวงษ์
รองผู้จัดการ
-
44329
-

เจ้าหน้าที่

นางพานิช โคตรพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-
44320
-

เจ้าหน้าที่

นายส่งศักดิ์ โสดากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
-
44303
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ษิญาภา กาญจนางกูร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการฯ
-
44304
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.พัชรินทร์ รัตนประพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
-
44305
-

เจ้าหน้าที่

นายประเวศ นาคโนนหัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-
44315
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.รัศมี ศรเสนา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
-
44313
-

เจ้าหน้าที่

นางหทัยธิดา ขานทะราชา
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44309
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ฐานิตา กองโคตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
44302
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ณัฐพัชร์ สละ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
-
44307
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.เมษ์ญาวี โกมลบูรพ์
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44311
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุนิชฎา ศรีวิชา
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44301
-

เจ้าหน้าที่

นายสมพร พิมพา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
-
-
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัมภาภรณ์ โสดอน
เจ้าหน้าที่บัญชี
-
44316
-

เจ้าหน้าที่

นายวีรชัย ขันนอก
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44312
-

เจ้าหน้าที่

นายทศพร พรหมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
-
44306
-

เจ้าหน้าที่

นายสุขเกษม ทองนำ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
-
44321
-

เจ้าหน้าที่

นายสถาพร พงษ์วิเศษ
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44322
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.จุฬาลักษณ์ บุตรดา
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44314
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัญชลี ดวงจันทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44314
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ฐิติรัตน์ คลังแสง
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44310
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.จิตติมา ศิลปไชย
นิติกร
-
44306
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อารีรัตน์ จันทร์ขันธ์
แม่บ้าน
-
-
-