บุคลากร

เจ้าหน้าที่

นางสุทธิกานต์ ธรรมวงษ์
ผู้จัดการ
-
44328
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ษิญาภา กาญจนางกูร
รองผู้จัดการ
-
44304
-

เจ้าหน้าที่

นางพานิช โคตรพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-
44320
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ฐานิตา กองโคตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
44302
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุพรรษา สำแดงเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
-
-

เจ้าหน้าที่

นายสมพร พิมพา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
-
-
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อารีรัตน์ จันทร์ขันธ์
แม่บ้าน
-
-
-

เจ้าหน้าที่

นายส่งศักดิ์ โสดากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
-
44303
-

เจ้าหน้าที่

นางหทัยธิดา ขานทะราชา
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44309
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัญชลี ดวงจันทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44314
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.รัชนีภรณ์ สายประศาสน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
-
44314
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.พัชรินทร์ รัตนประพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
-
44305
-

เจ้าหน้าที่

นายสุขเกษม ทองนำ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
-
44321
-

เจ้าหน้าที่

นายวีรชัย ขันนอก
เจ้าหน้าที่ิทะเบียนและประมวลผล
-
44312
-

เจ้าหน้าที่

นายประเวศ นาคโนนหัน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-
44315
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัมภาภรณ์ โสดอน
เจ้าหน้าที่บัญชี
-
44316
-

เจ้าหน้าที่

นายวิชชา คำแพง
เจ้าหน้าที่บัญชี
-
44319
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.รัศมี ศรเสนา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
-
44313
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.เมษ์ญาวี โกมลบูรพ์
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44310
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุนิชฎา ศรีวิชา
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44311
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ฐิติรัตน์ คลังแสง
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44313
-

เจ้าหน้าที่

นางสาวศศิชา รติเฉลิมวงศ์
เจ้าหน้าที่ิสินเชื่อ
-
44322
-

เจ้าหน้าที่

นายพงศกรณ์ ลุนสาร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
-
44308
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.สุจิวงษ์สกุล ไหมจันทึก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
-
44324
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.จิตติมา ศิลปไชย
นิติกร
-
44317
-

เจ้าหน้าที่

นายทศพร พรหมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
-
44306
-

เจ้าหน้าที่

นายพิสิษฐภพ วชิราเจียรนนท์
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
-
44318
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.ณัฐพัชร์ สละ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการฯ
-
44307
-

เจ้าหน้าที่

น.ส.เจนจิรา ขันตา
เจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ
-
44329
-