บุคลากร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
-
-
-