บุคลากร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-