คู่มือสมาชิก

 • ค่าหุ้น


   - สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบประเภทที่ 1 จะส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้ 

  เงินได้รายเดือน

  (บาท)

  จำนวนหุ้น

  (รายเดือน)

  เงินได้รายเดือน

  (บาท)

  จำนวนหุ้น

  (รายเดือน)

  4,000 – 5,000

  32

  10,001 – 11,000

  80

  5,001 – 6,000

  40

  11,001 – 12,000

  88

  6,001 – 7,000

  48

  12,001 – 13,000

  96

  7,001 – 8,000

  56

  13,001 – 14,000

  104

  8,001 – 9,000

  64

  14,001 – 15,000

  112

  9,001 – 10,000

  72

  15,001 – ขึ้นไป

  120

  - สมาชิกสมทบประเภทที่ 2 ชำระค่าหุ้น ครั้งเดียว 1,000 บาท หากประสงค์จะสะสมหุ้นเพิ่มขึ้น ก็ย่อมกระทำได้

   เงินปันผล

                  เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจำนวน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ อัตราเงินปันผลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

   เงินเฉลี่ยคืน

                     สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ฯจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ภายในปีบัญชีนั้น ๆ