คู่มือสมาชิก

  • ค่าหุ้น


     เงินปันผล

                    เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจำนวน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ อัตราเงินปันผลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

     เงินเฉลี่ยคืน

                       สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ฯจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ภายในปีบัญชีนั้น ๆ