วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์


  วิสัยทัศน์

  เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่พอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

   

  พันธกิจ

   

  1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป

   

  2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

   

  3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

   

  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด