วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์


   

  เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

   

  พันธกิจ

  1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป

  2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

  3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด