วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์


   

  วิสัยทัศน์ : สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน

   

  พันธกิจ : 1. สหกรณ์ที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

              2. สหกรณ์ที่ส่งเสริมและยกระดับการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก

              3. สหกรณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสังคมเพื่อความยั่งยืน               

   

  ค่านิยมองค์กร : โปร่งใส ตรวจสอบได้

   

  สมรรถนะหลัก : ให้บริการสมาชิกจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด