กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553