ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย admin-p
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา เวลา 12:31 น.
 30

               เมื่อวันเสาร์ที่  29  มกราคม  2565  ที่ผ่านมา  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564    ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในการประชุมดังกล่าวนี้  มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือ ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2565  พร้อมกันนี้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  ประจำปี 2565

          ในการพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2564  และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย  ประจำปี 2565 สมาชิกเสียงส่วนใหญ่มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย  ประจำปี  2565  ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 นั้น  คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว

          ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมคราวถัดไปจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย