ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2566 เวลา เวลา 21:01 น.
 107

เมื่อวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จัดกิจกรรมโครงการสัมมนา คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่ สอ.มข. ในหัวข้อ"เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร" 

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ สอ.มข.จำกัด ใคร่ขอขอบคุณท่านอัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตรแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์"  

และขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ที่ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สอ.มข.จำกัด ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบ IT"?