ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรม”การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์”

โดย admin-p
 วันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา เวลา 10:16 น.
 220

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จัดโครงการอบรม”การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ สามารถทราบจุดอ่อนจุดแข็งของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ ปัจจุบันรวมไปถึงการประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไรบ้าง
ในการนี้ สหกรณ์ใคร่ขอขอบคุณ คุณเอื้ออารี บุญรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจบัญชีอาวุโส จากสำนักตรวจบัญชีขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้?