ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ?‍?เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการของสหกรณ์
?วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567