ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

โดย admin-p
 วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา เวลา 14:45 น.
 165

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 1ประจำปี 2562  เป็นวันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2562   ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  สหกรณ์ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิก  ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 และพิจารณาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิคส์แล้ว สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 300.- บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้เข้าห้องประชุม 100 ท่านแรก  ดังนั้นสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                       1.1 ผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีบัญชีของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       2.1 ขออนุมัติการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
                       2.2 (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562
                       2.3 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)