ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (27 ก.ค.2562)

โดย admin-p
 วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา เวลา 18:48 น.
 272

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการประชุมดังกล่าวนี้

แจ้งเพื่อทราบ

    1. ผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 288 ราย เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในเดือนมิถุนายน 2561 และ 2562 พบว่า มีรายได้มากว่ารายจ่าย จำนวน 75,205,911.70 บาท

 

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ประเด็น

     1. ขออนุมัติวิธีการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

        เนื่องด้วยการลงคะแนนด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อจำกัดคือรองรับหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเพียง 30 หมายเลข ซึ่งจากการคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 น่าจะเกิน 30 หมายเลข ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งในวันเดียวกันได้ หากผลเป็นเช่นไรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอีกครั้ง

     2. (ร่าง)แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562

      ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและร่วมกันแก้ไขตามข้อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองการแก้ไขข้อบังสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562 และให้นำเสนอนายทะเบียนเพื่อรับรองต่อไป

     3. (ยกร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ........

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ชะลอกันไว้ โดยให้นายทะเบียนรับรองข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2562 ก่อน แล้วค่อยนำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง.