ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และอุปการะคุณกับสหกรณ์ฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563