ภาพกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สอ.มข.จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ สอ.มข. ได้ขออนุเคราะห์และร่วมมือกับฝ่ายปกครองและสาธารณสุข ในการจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุม เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19