วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โดย soat
 วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา เวลา 06:49 น.
 215

 

เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

 

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป

2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด