บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินงาน

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ประธานกรรมการ
-
-
chukam@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
-
-
wsuthi@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางอำไพ นวลมณี
กรรมการและเหรัญญิก
-
-
ampainu@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายศิริพร ศรีอุ่น
กรรมการและเลขานุการ
-
-
sirsee@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

อ.พีระพงษ์ แพงไพรี
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
perpan@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายบัญชา พระพล
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินงาน

น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายปัญญา คนล้ำ
กรรมการฝ่ายเงินกู้
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายแดน แสนมี
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้
-
-
dansan@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
ประธานกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
choosak@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสาธิต มั่งคั่ง
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
msatit@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
prungs@kku.ac.th

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสำราญ นามสีฐาน
กรรมการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาฯ
-
-
-