ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

โดย admin-p
 วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา เวลา 15:55 น.
 198

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมและวาระการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

 

2. หนังสือขออนุญาตให้บุคคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

 

3. ขั้นตอนและวิธีจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

 

4. เอกสารประกอบการประชุม

          - ระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

          - ระเบียบวาระที่ 4.1 (ร่าง)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2566

          - ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาการขายที่ดินโครงการที่สหกรณ์ซื้อทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดี

          - ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

 

>> ตรวจสอบหน่วยลงทะเบียนและรับเบี้ยประชุม